Check list cần thiết khi mướn mặt bằng

Đây là check list cần thiết có để giúp các bạn hiểu rõ vể cách thương lương lease với chủ phố. Xin xem video bên dưới để hiểu rõ hơn.

 

Nhấn vào đây để tải checklist tiếng Việt

Leasing Checklist Things to Know (English)

 

 

 

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.