Thư ngõ ý (Letter of Intent) và Hợp Đồng Mua Bán (Sale Contract)

Thư ngõ ý (Letter of Intent) và Hợp Đồng Mua Bán (Sale Contract)

Xin chú ý: Chúng tôi (Zurno Inc) hỗ trợ các anh chị mua bán tiệm bằng cách hạ thất những rủi ro, tuy nhiên, chúng tôi không phải là luật sư nên để hiểu rõ luật của tiểu bang mình hơn, chúng tôi khuyến khích các anh chị tìm đến những chuyên gia tại vùng mình.


Đây là 2 tờ giấy cần thiết để mua tiệm mà các anh chị cần phải có trước khi mua tiệm

 

Thư ngõ ý (Letter of Intent)

 

Hợp Đồng Mua Bán (Sale Contract)

 

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.